top of page

ตอนนี้เรามี E-book “Me, Myself and I” สมุดคู่ใจ เจ็ดวันสำรวจตัวเอง แล้วนะ! 

What Makes A Good Advisor Webinar

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา The YouDee Project ได้มีการจัดงานอบรมออนไลน์ครั้งแรก

ในหัวข้อ "What makes a good advisor; การเป็นผู้รับฟังและผู้ให้คำปรึกษาที่ดี" โดยทีมนักจิตวิทยาจาก

ศูนย์สุขภาวะทางจิต คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้เข้าร่วม 

ภาพกิจกรรม

รับชมกิจกรรมย้อนหลัง

bottom of page