top of page
Marble Surface

Our Projects

หนึ่งในวิธีที่พวกเราเลือกมาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมก็คือ การจัดทำโครงการย่อยต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุขภาพจิต และทำให้เยาวชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องได้มากขึ้น

ตอนนี้เรามี E-book “Me, Myself and I” สมุดคู่ใจ เจ็ดวันสำรวจตัวเอง แล้วนะ! 

YouDee Webinar

01

Webinar

งานสัมนาออนไลน์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี โดยมีการเชิญวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ

มาให้ความรู้

02

CareBox

การจัดทำ CareBox ให้กับเยาวชน เพื่อเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีผ่านการเข้าใจตนเอง และเพื่อให้เยาวชนกลุ่มด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางสุขภาพจิตได้มากขึ้น

YouDee Care Box
photo-1560831340-b9679dc9e9f0.jfif

03

Workshop

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ที่เกี่ยวกับสุขภาพจิต และสร้างทักษะที่จำเป็นให้กับผู้เข้าร่วม

bottom of page